Publikacje

2007

Pol J. D., Praca socjalna w więzieniu w kontekście duszpasterstwa więziennego, w: Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, K. Piątek, A. Karpacki (red.), Toruń 2007, s. 489-499.

2008

Pol J.D., Wybrane aspekty kary pozbawienia wolności i jej konsekwencje dla rodziny, w: Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji, A. Kieszkowska (red.), Kielce 2008, s. 141-147.

Pol J. D., Uwarunkowania wypalenia zawodowego kapelanów i wolontariuszy więziennych, w: Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, T. Zbyrad (red.), Stalowa Wola 2008, s. 187-200.

Pol J. D., Marginalizacja więźniów – problem skazanych czy społeczeństwa?, w: Praca socjalna i polityka społeczna obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (red.), Bydgoszcz 2008, s. 119-126.

2009

Pol J. D., Misterium religijności a rzeczywistość więzienna, w: Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II, Studium wybranych problemów, P. Marzec, J. Nikołajew (red.), Tomaszów Lubelski-Lublin 2009,
s. 325-332.

Pol J. D., Zagrożenia rodziny w kontekście kary pozbawienia wolności kobiet, w: Kobieta w rodzinie. Szanse i zagrożenia, tom IV, K. Gąsior, T. Sakiewicz (red.) Kielce 2009, s. 89-100.

2010

Pol J. D., Czy religia jest w więzieniu potrzebna?, w: Religia w procesie resocjalizacji, P. Gołdyn (red.), Konin 2010, s. 46-55.

 2011

Pol J. D., Czy praca socjalna i opieka duszpasterska mogą przeciwdziałać ekskluzji więźniów?, w: Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej, A. Fidelus (red.), Warszawa 2011, s. 264-278.

Pol J. D., Dobór treści nauczania elementem profilaktyki i wychowania ku wartościom – starsze klasy szkoły podstawowej. Analiza na podstawie programu nauczania języka polskiego „Słowa jak klucze II”, w: Profilaktyka czy resocjalizacja, między teorią a praktyką, J. Krakowski (red.), Tarnów 2011, s. 243-257.

Pol J. D., Kontrola społeczna nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności, w:  Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa, L. J. Buller, Warszawa 2011, s. 184-194.

Pol J. D., Praca socjalna w polityce i resocjalizacji penitencjarnej, w: Politologia, polityka społeczna, praca socjalna, T. Kamiński (red.) Warszawa 2011, s. 137-151.

Pol J. D., Isolation depicted with the art – the role of culture in prison reality, w: Kultura i Edukacja, Culture and Education, Quarterly 2011, No. 6 (85), s. 117-129.

Pol J. D., Szczęściarze i męczennice, czyli o wybranych dysfunkcjach we współczesnej rodzinie, w: Dysfunkcje rodziny, Roczniki socjologii rodziny, Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, A. Kotlarska-Michalska (red.) Poznań 2011, s. 127-143.

2012

Pol J. D., Wybrane zjawiska patologiczne w zakładzie karnym – wyzwaniem dla duszpasterstwa więziennego, w: F. Kozaczuk, M. Badowska-Hodyr, A. Olak (red.), „Zachowania społecznie destruktywne. Profilaktyka i resocjalizacja”, tom II, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012, s. 225.

2013

Pol J. D., Resocjalizacja – posługa – ofiara. Wybrane przykłady więziennych losów duchownych, w: Non cesso gratias agere Deo et hominibus, Kraków 2013

2014

Pol J. D., Pozwólmy mówić miłości. Oblicza wolontariatu CARITAS, w: Z wyobraźnią miłosierdzia, 25 lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Jan Dezyderiusz Pol (red.), Warszawa 2014

Pol J. D., Religijne inspiracje w resocjalizacji penitencjarnej, K. Marzec Holka,
K. Mirosław-Nawrocka, J. Molenda (red.) Warszawa 2014

2015

Pol J. D., Uwarunkowania zatrudnienia osób z przeszłością więzienną, w: Wyjechać czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy, M. Duda, B Majerek (red.), Praca Socjalna w Teorii i Działaniu, seria Instytutu Pracy Socjalnej UP JPII w Krakowie, Kraków 2015

Pol J. D., Od ekskluzji do inkluzji. Rodzina polska w wybranych aspektach życia społecznego., w: Praca socjalna, przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, A. Kotlarska-Michalska, P. Sikora (red.), Opole 2015

2017

Pol J. D., Przewodnik na pograniczu wolności. Duszpasterz „z wolności” w więzieniu, Biografistyka Pedagogiczna, Rok 2 (2017) nr 1, issn 2543-6112; e-issn 2543-7399

Pol J. D., Social work in the penitentiary policy and rehabilitation in Poland and in selected EU countries, A. Rudowski, M. Sulkowski (red.), Poland in the European Union – perspectives of membership, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017 (e-book)

Pol J. D., Duszpasterstwo więzienne w Polsce w perspektywie 25 lat doświadczeń pastoralno-resocjalizacyjnych, w: Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr96 (2017)

2018

Pol J. D. Resocjalizacja religijna czy religia resocjalizacyjna – szanse i zagrożenia w działalności naprawczej osób pozbawionych wolności,  referat podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej NAUKA NA RZECZ POLSKIEGO WIĘZIENNICTWA, Warszawa 20 listopada 2018 r.

2019

Pol J. D. 3 X R /religia, radykalizacja, resocjalizacja/. Aktywność pastoralna jako wsparcie oddziaływania penitencjarnego, w:  Wokół problemów resocjalizacji penitencjarnej, red. K. Linowski, A. Gołębiowski, Radom 2019.

2021

Pol J. D., Więzienie i penitencjarystyka – relacje /nie/oczywiste, w O więzieniu interdyscyplinarnie, Pol J. D., (red), Warszawa 2021

2022

Pol J. D., Spitsbergen i więzienie – „dwa światy” „połączone” izolacją, w Interdyscyplinarnie o człowieku w więzieniu, Pol J. D., (red), Warszawa 2022

2023

Pol J. D., Wartości religijne, moralne, społeczne i narodowe w nauczaniu społecznym Stefana kard. Wyszyńskiego, w Bł. Prymas Stefan kard. Wyszyński. Życie – myśl – konteksty W 70. rocznicę uwięzienia, red. naukowy K.A. Wojcieszek, Warszawa 2023

2024

Pol J. D., Posługa duszpasterska w jednostkach penitencjarnych podczas pandemii w opinii kapelanów więziennych, w: Law Eductaion Security, Warszawa 2024

Książki

2008

Pol J.D., Więzienna szansa, Wydawnictwo ŁośGraf, Warszawa 2008, ss. 217.                           ISBN 978-83-7572-18-7

o. prof.dr hab. Andrzej Potocki OP
/fragment recenzji wydawniczej/

Książka jest oczywistym świadectwem nowych czasów: tych, w których religię w sposób oficjalny, prawnie usankcjonowany, uważa się za element istotny w procesie naprawczym osób pozbawionych wolności; tych, w których rolę religii w resocjalizacji można, wchodząc do zakładu karnego, badać; tych, w których wyniki badań można upubliczniać. Dzięki wielokierunkowym wysiłkom Autora otrzymaliśmy dzieło niebanalne, oparte na osobistym doświadczeniu o. J. D. Pola z ponad dwunastoletniej pracy z więźniami, na jego intelektualnych trudach penetrowania literatury z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, prawa, teologii pastoralnej, socjologii, a wreszcie na własnych, zrealizowanych techniką ankiety, badaniach kapelanów więziennych.

2014

Pol J.D. (red.), Z wyobraźnią miłosierdzia, 25 lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2014, ss. 187. ISBN 978-83-940277-0-4

dr hab. Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski
/fragment recenzji wydawniczej/

Tom przynosi sporą porcję wiedzy o ćwierćwieczu (1989-2014) funkcjonowaniu Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Historia ta ukazana jest przy tym w szerszym kontekście losów Caritas w Polsce jako najważniejszej nowożytnej instytucji dobroczynnej Kościoła katolickiego. A losy te były skomplikowane, a przez to niezwykle ciekawe. W przeciągu stulecia kościelną Caritas budowano bowiem w Polsce trzykrotnie: w latach 30. XX wieku – po odzyskaniu niepodległości, po zakończeniu II wojny światowej oraz w latach 90. XX wieku – po odrzuceniu komunizmu. Walorem publikacji jest to, że nie jest ona jednowymiarową „laurką” działalności charytatywnej Kościoła ani zbiorem luźno powiązanych ze sobą tekstów „okolicznościowych”. Redaktorowi tomu i autorom udało się ominąć oba ryzyka towarzyszące przygotowywaniu publikacji jubileuszowych. Teksty, oparte na solidnych materiałach źródłowych, w narracji wzajemnie się dopełniają, dając pogłębiony obraz społecznych, etycznych i politycznych uwarunkowań akcji charytatywnej Kościoła w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Archidiecezji Warszawskiej.

2021

Pol J.D. (red.), O więzieniu interdyscyplinarnie, Warszawa 2021, ss. 232. ISBN 978-83-65172-32-7 [episteme], ISBN 978-83-66454-15-6 [swws] 

„Niniejsza publikacja, którą cechuje interdyscyplinarność, jest skierowana do szerokiego grona odbiorców. Więzienie jako terytorium, przestrzeń, budynek, a przede wszystkim, jako miejsce izolacji osób pozbawionych wolności, jest obszarem o niezwykle imponujących powiązaniach. Książka dedykowana jest praktykom resocjalizacji, pedagogom, socjologom, pracownikom i funkcjonariuszom Służby Więziennej. Być może sięgną po nią kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni czy historycy… Adresatami publikacji mogą być oczywiście studenci pedagogiki, socjologii, psychologii i  prawa, jak również osoby, które interesują się problematyką penitencjarną”.

Spis treści

Wprowadzenie 7

O. Dr Jan Dezyderiusz Pol OFM
Więzienie i penitencjarystyka – relacje /nie/oczywiste 11

Dr Małgorzata Kuć
Środki odziaływania penitencjarnego na gruncie prawa karnego wykonawczego 25

Dr Bartosz Kułan
Budynek więzienia jako miejsce odbywania kary w ujęciu badań historycznych 61

Dr Mariusz Paweł Kuryłowicz
Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw – Zakład Karny jako miejsce izolacji 87

Dr Kamil Miszewski
Walka i kooperacja. O wzajemnych relacjach funkcjonariuszy i skazanych 101

Mgr Roman Pomianowski
Mgr Agnieszka Nowogrodzka Wyuczona bezradność – psychologiczna bariera w resocjalizacji? 123

Prof. zw. dr hab. bp Janusz Mastalski
Bariery i szanse resocjalizacji więźniów w kontekście ich religijności. Perspektywa pedagogiczna 145

Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Znaczenie więzienia w ujęciu teologii katolickiej 169

Dr hab. Krzysztof Andrzej Wojcieszek, prof. SWWS
Więzienie jako szkoła wolności? 195

Dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UKSW
Polityk społeczny patrzy na więzienie 217

2022

Pol J.D. (red.), Interdyscyplinarnie o człowieku w więzieniu, Warszawa 2022, ss. 204. ISBN 978-83-66454-46-0 [episteme], ISBN 978-83-66454-46-0 [swws] 

„Izolacja, utrata wolności i problemy, które generuje pozbawienie wolności oraz przebywanie w więzieniu, jest dla wielu ludzi światem peryferii społecznych. Osoby przeżywające odosobnienie w przestrzeni, w której wolność jest szczególnie ceniona, są nieustannie w zainteresowaniu autorów różnych dziedzin naukowych. Niniejsza publikacja prezentuje interdyscyplinarne analizy naukowe obejmujące problematykę izolacji oraz konsekwencji z niej wynikających. Tematyka poruszona w poszczególnych
rozdziałach pozwala na zrozumienie czynników psychologicznych, społecznych i prawnych determinujących izolację i życie więźniów. Te zagadnienia z pewnością będą interesujące dla osób zainteresowanych profesjonalnie realizowaną resocjalizacją penitencjarną oraz problematyką skoncentrowaną na osobach pozbawionych wolności. Publikacja ta może być przydatna zarówno środowisku akademickiemu, wykładowcom i studentom, a także pasjonatom resocjalizacji.”

Wybrane publikacje przed rokiem 2007

Bezdomność w kontekście kary pozbawienia wolności, w: Roczniki Naukowe Caritas, T. Kamiński, W. Łazewski, H. Skorowski (red.), I/1997.

Pomoc postpenitencjarna w redukowaniu skutków ubóstwa więźniów, w: Roczniki Naukowe Caritas, T. Kamiński, W. Łazewski, H. Skorowski, A. Czarnocki (red.), II/1998.

Marginalizacja osób pozbawionych wolności, w: Roczniki Naukowe Caritas, T. Kamiński, A. Czarnocki, J.D. Pol (red.), III/1999.

Możliwości wolontariatu w aresztach i zakładach karnych, w: Roczniki Naukowe Caritas, T. Kamiński, A. Czarnocki, J.D. Pol (red.), V/2001.

Specyfika bezrobocia skazanych, w: Roczniki Naukowe Caritas, T. Kamiński, A. Czarnocki, J.D. Pol (red.), VI/2002.

Czy postawy religijne mogą sprzyjać resocjalizacji skazanych?, w: Seminare, Poszukiwania naukowo-pastoralne  18/2002.

Podstawy aksjologiczne procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w: Questiones Selectae, 14/2002.

„Bractwo Więzienne” w Polsce jako forma działania wolontariatu wśród więźniów, w: Przegląd Więziennictwa Polskiego 43/2004.

Recenzje

„IPSiR dzisiaj”, Księga jubileuszowa pod red. M. Porowskiego. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 1998, w: Marginalizacja, Roczniki Naukowe Caritas, T. Kamiński, A. Czarnocki, J.D. Pol (red.), III/1999.

H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, w: Niepełnosprawność, Roczniki Naukowe Caritas, T. Kamiński, A. Czarnocki, J.D. Pol (red.), VII/2003.

H. Machel, K. Wrzeborowski, Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Saeculum Christianum, 1/2003.