(March 13, 2013)

Zjawisko wykluczenia sp
ołecznego stało się w ostatnich
kilkunastu
latach
przedmiotem szczególnego zainteresowania przedstawicieli nauk społecznych. Profesjonaliści
społeczni, jak na przykład pedagodzy i socjologowie w różny sposób definiują zarówno
pojęcie „ekskluzji”, jak i jeg
o synonimy, takie jak: „marginalizacja”, „nowe ubóstwo”,
„underclass”.Marginalizacja-10.10.2007.pdf download View | Download