Pliki PDF

Social work in the penitentiary policy and rehabilitation in Poland and in selected EU countries

Social-work-in-the-penitentiary-and-reh-na-www.2017.pdf download View | Download
Summary: The dynamics of social, economic and political processes in Poland after 1989 has led to tendencies developing freedom of initiatives and to seeking new ways in which the state and its citizens could function. One of the most important reforms that had to be implemented was adopting a new Executive …
Keywords: 2017

Przewodnik na pograniczu wolności. Duszpasterz „z wolności” w więzieniu.

duszp.-na-pograniczu-art-J.D.Pol-2017.pdf download View | Download
Summary: The aim of the article is to show that the prison is a place (space) of mutual interpenetration of activities and aims of prisoners, prison workers and chaplains. The author argues that each of the three groups can use the time spent behind the prison walls for their personal education. …
Keywords: 2017

Religijne inspiracje w resocjalizacji penitencjarnej

Jan-Dezyderiusz-Pol-Religijne-inspiracje-w-resocjalizacji-penitencjarnej2.pdf download View | Download
Summary: W temat konferencji „Resocjalizacja, reintegracja, inkluzja – współczesne inspiracje dla teorii i praktyki” wpisują się, między innymi, kwestie związane z wykluczeniem osób, które nie funkcjonują prawidłowo w strukturze społecznej, także tych odbywających karę pozbawienia wolności. Uzasadnione wydaje się więc w świetle poruszanej tematyki podjęcie rozważań o inspiracjach religijnych i ich …

Z wyobraźnią miłosierdzia, 25 lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Jan-Dezyderiusz-Pol-Ksiega-Caritas.pdf download View | Download
Summary: Tom przynosi sporą porcję wiedzy o ćwierćwieczu (1989-2014) funkcjonowaniu Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Historia ta ukazana jest przy tym w szerszym kontekście losów Caritas w Polsce jako najważniejszej nowożytnej instytucji dobroczynnej Kościoła katolickiego. A losy te były skomplikowane, a przez to niezwykle ciekawe. W przeciągu stulecia kościelną Caritas budowano bowiem w …

Resocjalizacja – posługa – ofiara. Wybrane przykłady więziennych losów duchownych.

Resocjalizacja-–-posługa-–-ofiara.pdf download View | Download
Summary: Tematyka artykułu koncentruje się na ważnym aspekcie obecności w jednostkach penitencjarnych duchownych, którzy działali jako kadra realizująca proces naprawczy i resocjalizacyjny, a także byli więźniami systemu komunistycznego. Na przestrzeni wieków, w jednym i drugim charakterze, w tym gronie byli także zakonnicy franciszkańscy. Źródła historyczne potwierdzają ich udział w powstaniach narodowych …
Keywords: 2013

Kontrola społeczna nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności

Kontrola-społeczna-nad-wykonywaniem-kary-2011.pdf download View | Download
Summary: Charakter wykonywania kary pozbawienia wolności z musza państwo do szukania sprawnych mechanizmów nadzoru. W celu zapewnienia osobom pozbawionym wolności odpowiednich warunków bytowych standardy stawiają pewne, trudno osiągalne wymagania. Nie mniej istotne znaczenie odgrywa także kontrola społeczna, spraw owana między innymi przez organizacje pozarządowe, charytatywne, Rzecznika Praw Obywatelskich i wolontariuszy.
Keywords: 2011

Podstawy aksjologiczne procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności

Podstawy-aksjologiczne-procesu-resocjalizacji-osób-pozbawionych-wolności.pdf download View | Download
Summary: Nie jest może czymś odkrywczym rozważanie zagadnień samej resocjalizacji osób pozbawionych wolności niemniej jednak, kiedy spróbujemy zgłębić tą kwestię na gruncie naukowym, to zauważymy jak zadanie to jest trudne i skomplikowane. W powszechnej opinii społecznej najczęściej podważa się całkowicie zasadność badań i rozwoju nowych form przywracania więźniów społeczeństwu. Od wieków …
Keywords: 2002

Bractwo Więzienne - wolontariat wśród więźniów

Bractwo-Więzienne-wolontariat-wśród-więźniów.pdf download View | Download
Summary: „Bractwo Więzienne” w Polsce jako forma działania wolontariatu wśród więźniów. Ostatnie dziesięciolecie XX w. przyniosło istotne zmiany w polskiej rzeczywistości. Wśród tych przemian pojawiła się także możliwość rozszerzenia działalności wolontariatu w aresztach i zakładach karnych. Praca ta, choć związana jest z ogromnym wysiłkiem psychicznym i zaangażowaniem osobistym, może uzupełniać proces …
Keywords: 2004

Praca socjalna w polityce i resocjalizacji penitencjarnej

Praca-socjalna-w-polityce-i-resocjalizacji-penitencjarnej.pdf download View | Download
Summary: Opis: W realiach polskich od pewnego czasu daje się zauważyć działania mające na celu wypracowanie rozwiązań prawnych służących zwiększeniu efektywności resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Znaczącym wydarzeniem było wprowadzenie „nowego” Kodeksu karnego wykonawczego w 1997 roku. Przyjęte wówczas rozwiązania i konsekwencje tej reformy zwiastowały wejście w praktykę penitencjarną nowoczesnych form pracy …

Wybrane aspekty kary pozbawienia wolności i jej konsekwencje dla rodziny

Więżniowie-i-ich-rodziny-Kielce-2008.pdf download View | Download
Summary: Omawiając aspekty kary pozbawienia wolności, należy pamiętać, iż zawsze funkcjonują one dwutorowo, powodując określone konsekwencje, które warto rozpatrywać w kontekście osób pozbawionych wolności, jak i ich rodzin. Różne są owe konsekwencje dla rodziny i różne dla więźnia. Członkowie najbliższej rodziny zadają sobie zasadne pytania o to, jaki wróci on po …
Keywords: 2008