Publikacje

2007

Pol J. D., Praca socjalna w więzieniu w kontekście duszpasterstwa więziennego, w: Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, K. Piątek, A. Karpacki (red.), Toruń 2007, s. 489-499.

2008

Pol J.D., Wybrane aspekty kary pozbawienia wolności i jej konsekwencje dla rodziny, w: Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji, A. Kieszkowska (red.), Kielce 2008, s. 141-147.

Pol J. D., Uwarunkowania wypalenia zawodowego kapelanów i wolontariuszy więziennych, w: Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, T. Zbyrad (red.), Stalowa Wola 2008, s. 187-200.

Pol J. D., Marginalizacja więźniów – problem skazanych czy społeczeństwa?, w: Praca socjalna i polityka społeczna obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (red.), Bydgoszcz 2008, s. 119-126.

2009

Pol J. D., Misterium religijności a rzeczywistość więzienna, w: Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II, Studium wybranych problemów, P. Marzec, J. Nikołajew (red.), Tomaszów Lubelski-Lublin 2009,
s. 325-332.

Pol J. D., Zagrożenia rodziny w kontekście kary pozbawienia wolności kobiet, w: Kobieta w rodzinie. Szanse i zagrożenia, tom IV, K. Gąsior, T. Sakiewicz (red.) Kielce 2009, s. 89-100.

2010

Pol J. D., Czy religia jest w więzieniu potrzebna?, w: Religia w procesie resocjalizacji, P. Gołdyn (red.), Konin 2010, s. 46-55.

 2011

Pol J. D., Czy praca socjalna i opieka duszpasterska mogą przeciwdziałać ekskluzji więźniów?, w: Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej, A. Fidelus (red.), Warszawa 2011, s. 264-278.

Pol J. D., Dobór treści nauczania elementem profilaktyki i wychowania ku wartościom – starsze klasy szkoły podstawowej. Analiza na podstawie programu nauczania języka polskiego „Słowa jak klucze II”, w: Profilaktyka czy resocjalizacja, między teorią a praktyką, J. Krakowski (red.), Tarnów 2011, s. 243-257.

Pol J. D., Kontrola społeczna nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności, w:  Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa, L. J. Buller, Warszawa 2011, s. 184-194.

Pol J. D., Praca socjalna w polityce i resocjalizacji penitencjarnej, w: Politologia, polityka społeczna, praca socjalna, T. Kamiński (red.) Warszawa 2011, s. 137-151.

Pol J. D., Isolation depicted with the art – the role of culture in prison reality, w: Kultura i Edukacja, Culture and Education, Quarterly 2011, No. 6 (85), s. 117-129.

Pol J. D., Szczęściarze i męczennice, czyli o wybranych dysfunkcjach we współczesnej rodzinie, w: Dysfunkcje rodziny, Roczniki socjologii rodziny, Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, A. Kotlarska-Michalska (red.) Poznań 2011, s. 127-143.

2012

Pol J. D., Wybrane zjawiska patologiczne w zakładzie karnym – wyzwaniem dla duszpasterstwa więziennego, w: F. Kozaczuk, M. Badowska-Hodyr, A. Olak (red.), „Zachowania społecznie destruktywne. Profilaktyka i resocjalizacja”, tom II, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012, s. 225.

2013

Pol J. D., Resocjalizacja – posługa – ofiara. Wybrane przykłady więziennych losów duchownych, w: Non cesso gratias agere Deo et hominibus, Kraków 2013

2014

Pol J. D., Pozwólmy mówić miłości. Oblicza wolontariatu CARITAS, w: Z wyobraźnią miłosierdzia, 25 lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Jan Dezyderiusz Pol (red.), Warszawa 2014

Pol J. D., Religijne inspiracje w resocjalizacji penitencjarnej, K. Marzec Holka,
K. Mirosław-Nawrocka, J. Molenda (red.) Warszawa 2014

2015

Pol J. D., Uwarunkowania zatrudnienia osób z przeszłością więzienną, w: Wyjechać czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy, M. Duda, B Majerek (red.), Praca Socjalna w Teorii i Działaniu, seria Instytutu Pracy Socjalnej UP JPII w Krakowie, Kraków 2015

Pol J. D., Od ekskluzji do inkluzji. Rodzina polska w wybranych aspektach życia społecznego., w: Praca socjalna, przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, A. Kotlarska-Michalska, P. Sikora (red.), Opole 2015

2017

Pol J. D., Przewodnik na pograniczu wolności. Duszpasterz „z wolności” w więzieniu, Biografistyka Pedagogiczna, Rok 2 (2017) nr 1, issn 2543-6112; e-issn 2543-7399

Pol J. D., Social work in the penitentiary policy and rehabilitation in Poland and in selected EU countries, A. Rudowski, M. Sulkowski (red.), Poland in the European Union – perspectives of membership, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017 (e-book)

Pol J. D., Duszpasterstwo więzienne w Polsce w perspektywie 25 lat doświadczeń pastoralno-resocjalizacyjnych, w: Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr96 (2017)

2018

Pol J. D. Resocjalizacja religijna czy religia resocjalizacyjna – szanse i zagrożenia w działalności naprawczej osób pozbawionych wolności,  referat podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej NAUKA NA RZECZ POLSKIEGO WIĘZIENNICTWA, Warszawa 20 listopada 2018 r.

2019

Pol J. D. 3 X R /religia, radykalizacja, resocjalizacja/. Aktywność pastoralna jako wsparcie oddziaływania penitencjarnego, w:  Wokół problemów resocjalizacji penitencjarnej, red. K. Linowski, A. Gołębiowski, Radom 2019.

Pol J. D., Polityka penitencjarna a religia – teoria i praktyka polskiej aktywności duszpasterskiej i penitencjarnej, referat podczas VI KONGRESU PENITENCJARNEGO, Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości,  /publikacja w przygotowaniu/.

Książki

2008

Pol J.D., Więzienna szansa, Wydawnictwo ŁośGraf, Warszawa 2008, ss. 217.                           ISBN 978-83-7572-18-7

o. prof.dr hab. Andrzej Potocki OP
/fragment recenzji wydawniczej/

Książka jest oczywistym świadectwem nowych czasów: tych, w których religię w sposób oficjalny, prawnie usankcjonowany, uważa się za element istotny w procesie naprawczym osób pozbawionych wolności; tych, w których rolę religii w resocjalizacji można, wchodząc do zakładu karnego, badać; tych, w których wyniki badań można upubliczniać. Dzięki wielokierunkowym wysiłkom Autora otrzymaliśmy dzieło niebanalne, oparte na osobistym doświadczeniu o. J. D. Pola z ponad dwunastoletniej pracy z więźniami, na jego intelektualnych trudach penetrowania literatury z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, prawa, teologii pastoralnej, socjologii, a wreszcie na własnych, zrealizowanych techniką ankiety, badaniach kapelanów więziennych.

2014

Pol J.D. (red.), Z wyobraźnią miłosierdzia, 25 lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2014, ss. 187. ISBN 978-83-940277-0-4

dr hab. Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski
/fragment recenzji wydawniczej/

Tom przynosi sporą porcję wiedzy o ćwierćwieczu (1989-2014) funkcjonowaniu Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Historia ta ukazana jest przy tym w szerszym kontekście losów Caritas w Polsce jako najważniejszej nowożytnej instytucji dobroczynnej Kościoła katolickiego. A losy te były skomplikowane, a przez to niezwykle ciekawe. W przeciągu stulecia kościelną Caritas budowano bowiem w Polsce trzykrotnie: w latach 30. XX wieku – po odzyskaniu niepodległości, po zakończeniu II wojny światowej oraz w latach 90. XX wieku – po odrzuceniu komunizmu. Walorem publikacji jest to, że nie jest ona jednowymiarową „laurką” działalności charytatywnej Kościoła ani zbiorem luźno powiązanych ze sobą tekstów „okolicznościowych”. Redaktorowi tomu i autorom udało się ominąć oba ryzyka towarzyszące przygotowywaniu publikacji jubileuszowych. Teksty, oparte na solidnych materiałach źródłowych, w narracji wzajemnie się dopełniają, dając pogłębiony obraz społecznych, etycznych i politycznych uwarunkowań akcji charytatywnej Kościoła w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Archidiecezji Warszawskiej.

Wybrane publikacje przed rokiem 2007

Bezdomność w kontekście kary pozbawienia wolności, w: Roczniki Naukowe Caritas, T. Kamiński, W. Łazewski, H. Skorowski (red.), I/1997.

Pomoc postpenitencjarna w redukowaniu skutków ubóstwa więźniów, w: Roczniki Naukowe Caritas, T. Kamiński, W. Łazewski, H. Skorowski, A. Czarnocki (red.), II/1998.

Marginalizacja osób pozbawionych wolności, w: Roczniki Naukowe Caritas, T. Kamiński, A. Czarnocki, J.D. Pol (red.), III/1999.

Możliwości wolontariatu w aresztach i zakładach karnych, w: Roczniki Naukowe Caritas, T. Kamiński, A. Czarnocki, J.D. Pol (red.), V/2001.

Specyfika bezrobocia skazanych, w: Roczniki Naukowe Caritas, T. Kamiński, A. Czarnocki, J.D. Pol (red.), VI/2002.

Czy postawy religijne mogą sprzyjać resocjalizacji skazanych?, w: Seminare, Poszukiwania naukowo-pastoralne  18/2002.

Podstawy aksjologiczne procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w: Questiones Selectae, 14/2002.

„Bractwo Więzienne” w Polsce jako forma działania wolontariatu wśród więźniów, w: Przegląd Więziennictwa Polskiego 43/2004.

Recenzje

„IPSiR dzisiaj”, Księga jubileuszowa pod red. M. Porowskiego. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 1998, w: Marginalizacja, Roczniki Naukowe Caritas, T. Kamiński, A. Czarnocki, J.D. Pol (red.), III/1999.

H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, w: Niepełnosprawność, Roczniki Naukowe Caritas, T. Kamiński, A. Czarnocki, J.D. Pol (red.), VII/2003.

H. Machel, K. Wrzeborowski, Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Saeculum Christianum, 1/2003.